Sikkerhet på elvene

Kardinalsystemet - kompassavmerking
Kardinalsystemet - kompassavmerking

Sikker bruk av elvene

Vi ønsker kun å beskrive seilingsmerkene som er benyttet i «vårt» område av Glomma og Vorma + benyttet i Mjøsa.

Merking av elvene

Elvekongens venner har tatt initiativ til å merke elvene i Nes slik at disse skal være trygge å ferdes på for alle med båt. Arbeidet er i hovedsak utført av Elvekongens Venner i samarbeide med Eidsvoll dykkerklubb, Mjøsa båtforbund og lokale båtforeninger med økonomisk støtte fra GjensidigeStiftelsen og Nes Kommune.

Elven er kartlagt med ekkolodd og merkingen tar sikte på å gi alle en trygg farled under skiftene vannstand og vannføring i elvene.

Merkingen er foretatt med mest flytende merker som er i samsvar med de internasjonale sjømerkene. Dette systemet har flere typer merker. Vi har ved merkingen i Nes gjort bruk av flere merker og forklaringen på merkene følger nedenfor.

Vi har brukt sidemerker også benevnt som Lateralmerker, Røde og Grønne flytemerker.


Navigering på elvene

Hvorledes leser vi seilingsmerkene?


Sideavmerking eller lateralmerke blir brukt til å merke en skipsled.

Trafikk som følger merkinga sin hovedretning skal ha grønne merker på styrbord (høyre) side og røde merker på babord (venstre) side.

 

Babor sidemerke
Illustrasjon: Babor sidemerke (venstre)
Styrbord sidemerke
Illustrasjon: Styrbord sidemerke (høyre)

 


Hovedretningen i elvene er definert å være motstrøms. Merket i kart slik:

motstrøms merking
Illustrasjon: Motstrøms merking

Kardinalsystemet – kompassavmerking

Det er også et merkesystem som heter Kardinalmerke.

Kardinalsystemet - kompassavmerking
Illustrasjon: Kardinalsystemet - kompassavmerking

 Merket markere farer (grunner) etter et kardinalpunkt. Har skal vi bli ledet nord, øst, sør eller vest for dette punktet.

Kardinalmerking, nord, øst, sør, vest
Kardinalmerking, nord, øst, sør, vest

Kardinalmerke sør er brukt på Nestangen for å markere det grunne området som går sørover fra odden.


Midtgrunnemerke, senterledsmerke og spesialmerke
Midtgrunnemerke, senterledsmerke og spesialmerke

Vi har benyttet midtgrunnsmerket utenfor Haga.


Andre type faste merker, Jernsøyler

Det er også satt ut noen jernsøyler med viser som peker mot dypt vann, brukt blant annet utenfor  brygga på Årnes.